اعضای هیئت مدیره انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان

 

خانم حرمت باباجانی رئیس هیئت مدیره
باباجانی
آقای دکتر محمد علی شریعت نائب رئیس هیئت مدیره
شریعت

 

آقای محمد پیرنیا خزانه دار
پیرنیا
خانم دکتر صباحت حقی عضو هیئت مدیره
حقی

 

آقای محسن توحیدی پور عضو هیئت مدیره
محسن توحیدی پور

 

خانم احترام اردستانی مدیر عامل
اردستانی


علی البدل  هیئت مدیره: آقای منوچهر پناهیان

بازرس : رامین زردشتی
علی البدل بازرس : امیر محسن همتی