گالری عکس

 
دکتر شادنوش
پروفسور محمد اسماعیل اکبری
دکتر حقی - اردستانی - باباجانی
دومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
محمد حسین ما و درخت آرزو ها
دومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
کلیپ کمیپن امروز سیب خوردی
اردستانی-مدیر عامل
محمد حسین ما
معصومی سرپرستی شعب بانک ملت استان سمنان
غرفه انجمن
دومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان