جشن تولد و ختم درمان حانیه عزیز ما

تاریخ : 14 دی سال 1396

سه شنبه مورخ۹۶/۱۰/۱۲ ساعت۱۵:۳۰ سالن باغ شهر را هیاهوی عجیبی فرا گرفته بود.
چشمهای حاضرین پراز اشک شوق تولد دوباره حانیه دختر ۶ ساله ای بود که پس از سپری کردن دوره ی درمان سرطان دوباره به آغوش گرم خانواده برگشته بود.

جناب آقای دانایی فرماندار محترم سمنان ، جناب آقای دکتر شادنوش رئیس علوم پزشکی استان سمنان ، جناب آقای زحمتکش عضو شورای شهر سمنان و حامیان ارجمند و گرامی به عنوان سفیر مهر و دوستی حضورشان زینت بخش محفلی بود که جناب  آقای پیمان پیوندی و مهمانان حاضر در مجلس آنرا حمایت کردند.
مهمانان گرامی با تبریک تولد حانیه کوک مبتلا به سرطان و آروزی سلامتی برای او جشن تولد و ختم درمان او را برگزار نمودند و سخنان پایان را مادری به زبان آورد که دوران سختی را پشت سرگذاشته بود و خدا را شاکریم در دنیای کنونی انسان هایی هستند که هم و غمشان کمک به هم نوعان خود است.
حانیه به همه ی ما نشان داد که سرطان پایان زندگی نیست.
این موسسه خیریه مراتب سپاس و قدردانی خود را از همه ی عزیزان به ویژه جناب آقای باستانی و جناب آقای محب برای در اختیار قرار دادن مجموعه باغ شهر که لبخند را بر روی لب حانیه عزیز بوجود آوردند اعلام می دارد.

تصاویر جشن تولد و ختم درمان حانیه عزیز

 جشن تولد و ختم درمان حانیه

 جشن تولد و ختم درمان حانیه

 جشن تولد و ختم درمان حانیه عزیز

 جشن تولد و ختم درمان حانیه

دانایی فرماندار سمنان  و دکتر شادنوش  رئیس علوم پزشکی سمنان تولد حانیه

سرطان پایان زندگی نیست

 جشن تولد و ختم درمان حانیه

جشن تولد و ختم درمان حانیه