تولد رضایِ ما

تاریخ : 2 اردیبهشت سال 1396

میلاد رضای ١٦ ساله را كنار هم جشن گرفتیم تا یادمان نرود كه باید هر دقیقه از نو شروع كنیم... یادمان نرود مثل رضا دریایی باشیم؛ كه با وجود موج های ناملایم این روزها لبخند به لب برایمان موفقیت و شادی آرزو می كند.

میلادمان مبدا است؛ مبدا ورودمان، مبدا آغازمان.

میلادمان را جشن می گیریم تا یادمان نرود كه می شود از نو آغاز شد...

هر سال نه  كه هر ماه و هر هفته و هر روز...

این موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برای رضا و تمام آنها كه این روزها به جنگ موج های سهمگین می روند سلامتی آرزومند است.

 

تصاویر تولد رضایِ ما

تولد مددجوی مبتلا به سرطان

تولد مددجوی مبتلا به سرطان

تولد مددجوی مبتلا به سرطان