حضور کودکان مبتلا به سرطان در سیرک سلاطین سمنان

تاریخ : 26 شهریور سال 1395

در راستای اهداف انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان در پر کردن اوقات فراغت و ایجاد شرایطی شاد برای بیماران،  کودکان مبتلا به سرطان خود را در سیرک سلاطین که با همکاری سیرک روسیه در شهر سمنان اجرای برنامه داشتند ، شرکت داد.

همچنین در راستای معرفی انجمن توزیع بروشور و قلک های این موسسه در بین شهروندان انجام شد .
بخشی از عواید فروش به انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش اهدا خواهد شد.
این موسسه خیریه از همکاری تیم اجرایی ، کانون تبلیغاتی سیاه مشق ،جناب آقای شهرو، جناب آقای پیوندی و گروه سیرک سلاطین نهایت قدردانی و تشکر را دارد .

 

 حضور کودکان مبتلا به سرطان درسیرک سلاطین سمنان

 حضور کودکان مبتلا به سرطان درسیرک سلاطین سمنان