مقام اول رضای عزیز ما در مسابقات پیوند اعضا

تاریخ : 23 آبان سال 1396

رضا رسایی، رساترین صداها شد... رساترین صداها برای امید...
رضا که از مددجویان انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش است در دومین دوره مسابقات کشوری ورزشکاران پیوند اعضا در مسابقه دارت مقام اول را کسب نمود

برای رضا پیروزی در تمامی مبارزات و بیشتر از همه پیروزی در نبرد سرطان را آرزو داریم.

برای آن که رضای ما رسا تر شود خیلی ها هم صدایش شدند؛ فدراسیون هیت های ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا و سرکار خانم چگینی  .... قدردانیم و سپاسگزاریم