اعضای هیئت مدیره انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان

 

خانم رها باباجانی رئیس هیئت مدیره
رها باباجانی
آقای دکتر محمود گلستانی نائب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمود گلستانی

 

آقای علی جهانشاهی خزانه دار
علی جهانشاهی
آقای دکتر محمدکاظم امیدیان عضو هیئت مدیره
دکتر محمدکاظم امیدیان

 

خانم احترام اردستانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
اردستانی

 

آقای محمد دوستمحمدی بازرس قانونی
محمد دوستمحمدی