شماره حساب ،کارت و شبای انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان

بانک پارسیان
شماره حساب بانک پارسیان: 81000007062008
شماره کارت بانک پارسیان :0997-8000-0610-6221
شماره شبا :IR800540204481000007062008

بانک ملی
شماره حساب بانک ملی سیبا : 104494832005
شماره کارت بانک ملی: 1702-9953-9911-6037
شماره شبا: IR150170000000104494832005