عضویت حامیان حقیقی

 

عضو حامی شخصی است که فرم عضویت انجمن امداد را تکمیل نموده و متعهد شده است مبلغ مشخصی را بطور منظم به حساب انجمن و یا حضوری واریز نماید. یکی از شیوه های مهم در تأمین منابع مالی انجمن عضویت افراد در قالب عضو حامی و پرداخت حق عضویت می باشد. معمولا قبل از دریافت هر گونه وجهی از فرد خیر و حامی خواسته می شود فرم عضویت فردی را تکمیل نموده و پس از تأیید و اعلام آمادگی وجوه مورد نظر این خیران توسط نماینده تام الاختیار درمحل کاری حامی و یا بصورت حضوری در دفتر انجمن دریافت و به آنان رسید تحویل می گردد.معمولا در پایان سال از حامیان و خیرین این امر تقدیر و تشکر به عمل می آید.