Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_visits' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_visits' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_posts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_posts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_cats_posts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_cats_posts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_cats' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_essem_site_cats' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
جمع آوری وجوه فطریه در روز عید سعید فطر در میادین اصلی شهر سمنان
جمع آوری وجوه فطریه در میادین اصلی شهر سمنان

تاریخ : 5 مرداد سال 1395

انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان؛ امسال نیز مانند سال های گذشته در روز عيد فطر برای دريافت وجوه فطریه عام ، فطریه سادات و کفاره در میادین شهر سمنان حضور یافت.

این موسسه خیریه با همکاری شورای زکات استان سمنان در ميادين مطهری؛ امام رضا ع؛ امام حسین ع و همچنین در محل انجمن واقع در چهار راه مازندران استقرار يافت و توانست با یاری خداوند متعال و مردم خوب و فهيم سمنان نزدیک به ۳۰ میلیون تومان وجوه نقدی دريافت نماید.

امید است که مورد لطف پروردگار قرار بگیرد.
 


تصاویر صندوق های جمع آوری وجوه فطریه سال 95

صندوق دریافت وجوه فطریه انجمن سرطانی کومش

صندوق دریافت وجوه فطریه انجمن سرطانی کومش

صندوق دریافت وجوه فطریه انجمن سرطانی کومش

صندوق دریافت وجوه فطریه انجمن سرطانی کومش
 

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]